REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW UŻYWANYCH W PROCEDURZE MARŻY PRZEZ FIRMĘ PRESTIGE GSM SP. Z O.O. SP.K.

1. Regulamin określa zasady opodatkowania systemem marży w zakresie towarów używanych, z wyłączeniem dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Ustawodawca w tym przepisie zdefiniował m. in. czym są towary używane, do których
ma zastosowanie procedura marży.
W szczególności są to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne jak również inne
niż nowe środki transportu będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (art. 120 ust. 21 ustawy o VAT).

2. Zasada ta ma zastosowanie do dostawy towarów używanych, które firma PRESTIGE GSM Sp. z o.o. Sp. K. nabyła od:
– podmiotu nie będącego podatnikiem VAT, lub
– podatnika VAT – w sytuacji gdy te towary podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie
43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT, lub
– podatnika VAT, który również korzysta ze szczególnej procedury pozwalającej
na opodatkowanie marży, lub
– podatnika podatku od wartości dodanej w UE, jeżeli dostawa tych towarów była
opodatkowana w systemie marży, co jest odpowiednio udokumentowane.

 

3. W świetle w/w punktu niniejszego regulaminu oznacza to, że procedurę VAT-MARŻA można stosować gdy podatnik nabywa towary w przypadku, których we wcześniejszej fazie obrotu podmiot je sprzedający pozbawiony był prawa do odliczenia VAT przy ich nabyciu.

 

4. Na potrzeby stosowania procedury VAT-MARŻA w niniejszym regulaminie definiuje się pojęcia „kwota sprzedaży”, „kwota nabycia”, „łączna wartość dostaw” oraz „łączna wartość nabyć”.
Kwota sprzedaży – całkowita kwota, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostaw towarów od nabywcy lub osoby trzeciej wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot o których mowa w art. 29a ust. 7 ustawy o VAT (np. obniżek ceny).
Kwota nabycia – wszystkie składniki wynagrodzenia, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika.
Łączna wartość dostaw – suma poszczególnych kwot sprzedaży.
Łączna wartość nabyć – suma poszczególnych kwot nabycia.

5.W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych nabytych uprzednio przez niego w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania VAT jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia pomniejszona o kwotę podatku (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT).

6. W odniesieniu do sprzedaży, w której opodatkowaniu podlega wyłącznie marża, prowadzona ewidencja musi zawierać kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży (art. 120 ust. 15 ustawy o VAT).

7. W myśl obowiązujących przepisów w przypadku dostawy towarów używanych opodatkowanych na zasadach marży, faktura dokumentująca taką dostawę oprócz typowych danych musi zawierać dodatkowo oznaczenie „procedura marży – towary używane”
(art. 106e ust. 3 ustawy o VAT).
Oznacza to, iż podatnik dokumentując fakturą dostawę towarów do których przy ich sprzedaży zastosował szczególną procedurę opodatkowania VAT-MARŻA sporządza dokument różniący się od zwykłej faktury.

8. Do zastosowania opodatkowania na zasadzie marży przy sprzedaży towarów używanych konieczne jest spełnienie warunków zawartych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT i w punkcie 2 niniejszego regulaminu, a nie ich klasyfikację do środków trwałych czy towarów handlowych.
Oznacza to, iż dostawy używanych środków trwałych nabytych np. na podstawie faktury VAT-MARŻA można również zastosować procedurę opodatkowania marży.

9. Treść faktury powinna być odczytywana w oparciu o okoliczności danej sprawy, czyli
z uwzględnieniem warunków umowy łączącej strony transakcji.
Nakłada to na strony transakcji obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji ich statusu.

10. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu wydania towarów przez komitenta komisantowi
na podstawie umowy komisu, wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego, określają art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 19a ust. 5 pkt 1a ustawy o VAT.
Oznacza to, że w przypadku umowy komisu obowiązek podatkowy w VAT po stronie komitenta powstaje na zasadach szczególnych i nie ma tu poza faktem otrzymania zapłaty żadnych dodatkowych warunków i ograniczeń w zakresie powstania obowiązku podatkowego w VAT.Według art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się m in.:
– wydanie towarów na podstawie umowy komisu, między komitentem a komisantem, jak
również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej,
– wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli
komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta.
Obie te umowy w świetle przepisów o VAT stanowią odpłatną dostawę towarów i podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie cytowanych wyżej przepisów.